Contact Us

Chúng tôi mong nhận được phản hồi từ bạn về dịch vụ khách hàng, hàng hóa, trang web hoặc bất kỳ chủ đề nào bạn muốn chia sẻ . Nhận xét và đề xuất của bạn sẽ được đánh giá cao. Vui lòng hoàn thành mẫu đơn dưới dây.

contact details

  • Công ty Cổ phần VJ Connects
  • 03-6886-6808 Mobile: (+81)08036876877
  • Tokyo Shinjuku Okubo 1-16-16 Shoei Bldg 101